Faculty of Education Rajabhat Maha Sarakham University
USER LOGIN
User
Pass
Type
ลงทะเบียนส่งวารสาร

 
  วัตถุประสงค์
 1. เพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยทางการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน องค์ความรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนเทคนิคการวิจัยใหม่ๆ ทางการศึกษา และประเด็นอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ ต่อวงการศึกษา
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ ระหว่างนักวิจัยทางการศึกษา นักวิชาการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 3. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการศึกษาได้สร้างผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
  ขอบเขตของวารสาร

       บทความที่ทางวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะพิจารณารับตีพิมพ์ จะต้องเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  เกณฑ์คุณภาพวารสารครุศาสตร์
 1. กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี
  1.1 กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัยจำนวน.7.ท่าน
  1.2 กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย.11.ท่าน
 2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย รวม 2 ท่าน
 3. กำหนดการจัดทำ ปีละ 2 ฉบับ
  3.1 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ถึงเดือน มิถุนายน ของทุกปี
  3.2 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม ของทุกปี
  กำหนดแล้วเสร็จในแต่ละฉบับ ภายในเดือน มิถุนายน และธันวาคม ของทุกปี
  ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบเพื่อส่งวารสารเสนอตีพิมพ์
 วันที่ประกาศ 1, 4, 2014 [อ่านข่าว]
 
Counter
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Website counter

วารสารครุศาสตร์ มรม
เริ่มนับ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
www.journal-edu.com
บรรณาธิการวารสาร
ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ

  ลิงค์น่าสนใจ
 
  วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมมหาสารคาม
                เลือกวารสารที่ต้องการสืบค้น
 
  เว็บบอร์ด วารสารครุศาสตร์
[ร่วมแสดงความคิดเห็น]
ลำดับหัวข้อเรื่องผู้ส่งวันที่ส่ง
1 ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ครับ ศักดิ์ศรี 6, 4, 2017
2 ขอตีพิมพ์บทความวิชาการ อารี ภาวสุทธิไพศิฐ 31, 3, 2017
3 สมัครสมาชิกแล้ว แต่ยังไม่ได้UserและPasswordคะ จีระพรรณ โพนพุธ 23, 3, 2017
4 สมัครส่งบทความแล้วไม่ได้รับuser และ password ศุภางค์จิต 15, 3, 2017
5 ขอยกเลิกการตีพิมพ์ อารี ภาวสุทธิไพศิฐ 13, 3, 2017
6 ขอส่งบทความ ศักดิ์สิทธิ์ 18, 2, 2017
7 ขอสอบถามการพิมพ์วารสาร ดร สถาพร พฤฑฒิกุล คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 5, 1, 2017
8 ขอยกเลิกการตีพิมพ์ค่ะ สราวดี 18, 11, 2016
9 ยังรับบทความตีพิมพ์อยู่เปล่าค่ะ คุณรุ่งรัตน์ มีทรัพย์ 2, 11, 2016
10 ขอยกเลิกการตีพิมพ์ สุพัตรา วิเศษวิสัย 6, 9, 2016

         คำถามอื่นๆ...
 


Copyright © อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ (043) 722-118 ต่อ 180 โทรสาร (043)
742-622